Thursday, January 12, 2006

הגה"ק מרן מנחם יוסף הלוי היימליך זצוק"ל הי"ד

Wednesday, January 11, 2006

Monday, January 09, 2006

הגה"ק מרן מנחם יוסף הלוי היימליך זצוק"ל הי"ד

הגה"ק מרן מנחם יוסף הלוי היימליך זצוק"ל הי"ד

הרה"ק רבי מענדל'י קאראדער ממישקאלץ זי"ע: May 2005


די זיידע רבינו הגאוה"ק רבי מענדעלע קאראדער זי"ע איז געבוירן געווארן אין די נאכט פון פסח צו זיין פאטער הרה"צ המפורסם רבי נחום היימליך זצ"ל פון קעמעטש פון די איבערגעבליבענע פון די חסידי אש ואור
ס'איז נישט צו באשרייבן די רביסטווע וואס די זיידע האט געפירט אין מישקאלץ, עס האט זיך אויסגעדיקט ר' ליפא פריעדמאן
נ"י א זוהן פון הרה"ח הגדול בתורה מוה"ר בנימין ז"ל הי"ד וואס האט אנגעפירט מיט א דרוק אין מישקאלץ און געדריקט אויך די ספה"ק שלשה מעידים פון רבינו בזה"ל: אונז ווייסן מיר האבן געהאט אן עקסטערע קהילה ושחיטה וכו' און א ר' מענדלע קאראדער פון דעם איז בעשטאנען די קהלה
מישקאלץ תש"ג
אין תש"ג איז אנגעקומען קיין מישקאלץ כ"ק מרן אדמו"ר מבאבוב זצ"ל אנטלויפענדיג פון גאליציא

Friday, May 20, 2005

Thursday, May 19, 2005

ספר חנוכת המנורה העומד לצאת לאור בקרוב

זה השער לד' צדיקים יבואו בו

ספר

חנוכה המנורה

חלק ראשון

אמרים נעימים על התורה ומועדים על אדני החסידות מוטבעים
ודרושים נחמדים מאירים כספירים לתורה ויראה טהורה מעוררים
נקודות הכסף במשכיות זהב נארגים מהאי בוצינא דנהורא המאיר לארץ ולדרים
עליה ילקוט נפלא לעין כל רואה רב צפונים וגנוזים במטמוניה בלול ברשפי אש חכמתו עצמו מלספרה נחלי מים נובעים ממקור הנאמנה חסידות ופרישות מתוכה נתבקרה

מרב האי גאון וקדוש המופלג ביראתו הקודמת לחכמתו חסידא ופרישא
המפורסם בצדקתו וטהרתו ועבודתו הנפלאה בוצינא דנהורא עילאה ע"ה פ"ה ציס"ע
נר ישראל קדוש אלקי
מרן מנחם יוסף הלוי היימליך זצוקלה"ה הי"ד
אשר הי' איתן מושבו בקאָראַד ולאחר מכן רועה צאן עדת מרעיתו בק"ק מישקאלטץ יצ"ו

הנודע בשמו הטוב קדוש יאמר לו
ר' מענדיל'ע קאָראַדער זי"ע
בעהמ"ח ספה"ק שלשה מעידים על שבת קודש, ראשית האמונה
עניני אמונה ובטחון, ובני יונה עניני מקוואות


יו"ל לראשונה מכתי"ק
ע"י נכדו
הק' אברהם בן ציון קרויז
פה ברוקלין נ.י. יצ"ושנת מנחם ציון ובונה ירושלים לפ"ק

A Street in Miskolc in the early 1930's

.

תולדות רבי מענדיל'ע קאראדער ממישקאלץ

פרק א
רבינו הגאון הקדוש רבי מנחם יוסף היימליך זצוק"ל נולד לאביו הרה"צ רבי נחום זצ"ל שהי' תושב עיר קעמעטש בשנת תר"נ א' דפסח, וכבר משחר טל ילדותו ניכר עליו כי לגדולות נוצר שמלא הבית כולו אורה.
הזכר של הצדיק נפלא הזה נשאר בשפתי השארית הפליטה שנשארו לאחר החורבן והי' מגורם בא"י לאורך שנים לאחר המלחמה ותמיד הי' נמצא שבח רבינו בפיהם.
הנה אביו רבי נחום הי' מהחסידים הנעלים בארץ אונגרין שהי' מפורסמים ג"כ להצדיקים הנסתרים.
וכעת נתאר מה שעבר על רבינו בעת המלחמה הנורא.
(די הייליגע רבי מענדל'י קאראדער פון מישקאלץ זי"ע איז געבוירן געווארן אין ערשטן טאג פסח אין יאהר תר"נ צו זיין טאטן הרה"צ ר' נחום פון קעמעטש זצ"ל וואס איז געווען פון די פארצייטישע חסידים וצדיקים נסתרים וואס האט אנגעהאלטן נאך אנגעהויבן פון די ערשטע צייטן אין אונגארן.
די הפלא ופלא'דיגע צדקות איז געבליבן אויף לאנג אפילו אויף אידן וואס האבן איבערגעלעבט די מלחמה און זענען געבליבן וואינען אין א"י איז אפילו יאהרן שפעטער זייער מויל אייביג געווען פול מיט דברי שבח אויף דעם צדיק)
המסי"נ שהי' לרבינו לכל דבר מצוה בהמחנות הי' אין לשער
וכן בספר מקדשי השם הפליא הגה"צ מווייצען זצ"ל את מסי"נ.
וכן הובא מדבריו בלינק הבא
ימים נוראים הזמן והמקום: ראש השנה תש"ה (9.1944), אושוויץ. הרקע: במחנה אושוויץ הייתה חובה על היהודים להתגלח יום יום. רבה של מישקאלץ, הרב נחם מנדל קאראדער, שהיה במחנה, סרב להתגלח בימי הסליחות. כשהגיע ראש השנה, בעת מסדר הבוקר בלטו זיפי זקנו. המפקד הנאצי השליכו למקום ריכוז הנערים שגורלם למשרפות. כשנודע שיש אפשרות לשחררו ולהבריחו עלתה השאלה. שאלה: האם מותר היה לו להתגלח בראש השנה בכדי לא להסב אליו תשומת לב יתירה בזמן ההברחה? תשובה: הרב מייזליש התיר לו ללא כל ספק את הגילוח כי היה זה מצב של פיקוח נפש. הרב ממישאלץ הוסיף וחיזק את ההיתר בהסתמך על מעשה יוסף הצדיק, שהשתחרר מבית האסורים בראש השנה, שם נאמר "ויגלח ויחלף שמלותיו". המקור: שו"ת "מקדשי ה' ", הרב צבי הירש מייזליש זצ"ל, וייטצען (הונגריה), חלק א, שער מחמדים סימן ה עמ' י.